Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Czytaj więcej    ROZUMIEM
Warunki korzystania z usługi meet.mobilnebiura.pl

Aktualizacja: 10 września 2020 r.; wejście w życie od 10 września 2020 r.

Umowa

Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami, ponieważ wpływają one na prawa stron oraz m.in. ograniczają odpowiedzialność Mobilnebiura sp. z o. o. za serwis i pozwalają Mobilnebiura sp. z o. o. na zmianę niniejszych warunków.Niniejsze Warunki i wszelkie polityki i dokumentacja wyraźnie do nich włączone (dalej łącznie "Warunki") regulują dostęp do, korzystanie z, pobieranie, uruchamianie serwisu meet.mobilnebiura.pl, w tym powiązanych aplikacji oprogramowania ("Serwis"), bądź zarządzanie nimi dla Państwa (łącznie zwane dalej "Zastosowaniem(-ami)" lub "Korzystaniem"), a jeśli Korzystają Państwo z Serwisu w imieniu lub na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prawnego lub przedsiębiorstwa, również dla takiego podmiotu lub przedsiębiorstwa (dalej łącznie "Państwo"). Jest to prawnie wiążąca umowa o Korzystanie z Serwisu zawarta między Państwem a Mobilnebiura sp. z o. o. (“Mobilnebiura”).

Korzystając z Serwisu, zgadzają się Państwo na niniejsze Warunki, a jeśli Korzystają Państwo z Serwisu w imieniu lub na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prawnego, oświadczają Państwo wobec Mobilnebiura, że są Państwo upoważnieni do związania takiego podmiotu prawnego niniejszymi Warunkami i do przyjęcia niniejszych Warunków w imieniu takiego podmiotu. Jeśli nie posiadają państwo takiego upoważnienia lub nie zgadzają się z niniejszymi warunkami, proszę ich nie przyjmować ani nie uzyskiwać dostępu do, korzystać z, pobierać, uruchamiać serwisu bądź zarządzać nim, ani nie zezwalać innej osobie czy podmiotowi na wykonywanie takich czynności.

Serwis

W wypadku, gdy osobna dwustronna umowa nie stanowi inaczej Serwis jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, bez wsparcia, a Mobilnebiura nie udziela żadnej gwarancji – i nie jest w żaden sposób związana – w zakresie dostępności/niedostępności, czasu pracy/czasu postoju, wydajności, niezawodności, funkcjonalności, funkcji i działania/niedziałania Serwisu (w szczególności integracji lub innej funkcji Serwisu zaprojektowanej w celu współpracy z wszelkimi produktami oferowanymi przez osobę trzecią ("Integracja")). Zgadzają się Państwo i rozumieją, że: (a) Serwis będzie mógł być świadczony z przerwami, nie będzie wolny od błędów ani nie musi być dostępny cały czas; (b) za pośrednictwem Serwisu można przekazywać, streamować, zapisywać, otrzymywać i przechowywać treści, a inni użytkownicy lub uczestnicy Państwa spotkania mogą eksportować, zapisywać lub kopiować takie treści Państwa lub innych użytkowników na wiele różnych sposobów (w szczególności za pośrednictwem zewnętrznych integracji lub pobieranie ze źródeł lokalnych lub zewnętrznych); (c) celem Serwisu nie jest tworzenie kopii zapasowych danych ani przechowywanie ich przez długi czas; oraz (d) Mobilnebiura nie będzie odpowiadać za żadne eksportowane treści ani za stratę przechowywanych treści. Wykorzystywane aplikacje mobilne mogą korzystać z bazowych usług telefonii komórkowej świadczonych przez zewnętrznych usługodawców oraz, co za tym idzie, korzystać z wyznaczonych jednostek tych usług lub powodować nałożenie opłat związanych z tymi usługami.

W wypadku, gdy osobna dwustronna umowa nie stanowi inaczej Mobilnebiura może – wedle uznania, w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek osoby trzeciej – zawiesić, zakończyć, zmienić, zmodyfikować lub zaktualizować Serwis (lub jego część), w szczególności jakąkolwiek jego funkcję, jego funkcjonalność, integrację lub komponent, bądź obniżyć ich kategorię.

Serwis nie będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji, w których awaria, przerwa lub nieprawidłowe działanie mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub znaczne szkody na mieniu, zwłaszcza do realizowania połączeń alarmowych (np. numer 112). Mobilnebiura nie odpowiada za żadne roszczenia, odszkodowania ani straty wynikające z tego ograniczenia.

Korzystanie z SerwisuZgadzają się Państwo na Korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami, w tym za uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód, licencji, praw, upoważnień lub pozwoleń. Będą Państwo ponosić całkowitą odpowiedzialność za Korzystanie przez z siebie z Serwisu, w szczególności za wszelkie treści przekazywane, streamowane, zapisywane, otrzymywane lub przechowywane przez Państwa za pośrednictwem Serwisu ("Państwa Treści"). W zakresie, w jakim zdecydują się Państwo na korzystanie z aplikacji oprogramowania dostarczanych przez Mobilnebiura w związku z Serwisem, zgadzają się Państwo, że niezwłocznie będą instalować wszelkie ulepszenia, poprawki, łatki i inne usprawnienia dotyczące Serwisu udostępnianych przez Mobilnebiura.

Zgadzają się Państwo na:

Podczas lub zaraz po Korzystaniu z Serwisu Mobilnebiura może przedstawić danemu użytkownikowi informacje lub reklamy dotyczące Mobilnebiura lub jej usług ("Branding"). Jeśli integrują Państwo Serwis z inną usługą, produktem lub aplikacją na rzecz użytkowników zewnętrznych albo udostępniają go użytkownikom zewnętrznym w celach komercyjnych, upewnią się Państwo, że tacy użytkownicy zewnętrzni będą mogli wyświetlać lub wchodzić w interakcję z takim Brandingiem przez przynajmniej 15 sekund od jego wyświetlenia, i nie będą Państwo usuwać, zakrywać, modyfikować ani zmieniać takiego Brandingu.

Korzystanie z Serwisu nie sprawia, że uzyskują Państwo jakiekolwiek prawa własności intelektualnej do Serwisu ani do treści Mobilnebiura czy treści zewnętrznych, do których mają Państwo dostęp. Nie mogą Państwo wykorzystywać treści Mobilnebiura ani treści zewnętrznych dostępnych w Serwisie, chyba że uzyskają Państwo zgodę ich właściciela albo będzie to dozwolone prawnie. Poza wyświetlaniem brandingu ujętego w Serwisie niniejsze Warunki nie pozwalają Państwu wykorzystywać brandingu ani logo, które są wykorzystywane w Serwisie lub należą do Mobilnebiura.

Mobilnebiura może – wedle uznania, w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek osoby trzeciej – zawiesić, zmienić lub zatrzymać dostarczanie Serwisu Państwu lub jakiejkolwiek osobie bez konieczności podawania konkretnego powodu, w szczególności jeśli nie stosują się Państwo do niniejszych Warunków lub jeśli jesteśmy w trakcie dochodzenia w sprawie podejrzewanego uchybienia.

Państwa Treści

Zachowują Państwo prawo własności do wszelkich praw własności intelektualnej, które posiadają Państwo w Państwa Treściach. Jeśli przesyłają, streamują, przekazują, zapisują, otrzymują lub przechowują Państwo treści za pośrednictwem Serwisu, udzielają Państwo Mobilnebiura sp. z o. o. (i podmiotom, z którymi współpracujemy) licencji ogólnoświatowej na wykorzystywanie, hosting, przechowywanie, odtwarzanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych (na przykład powstałych wskutek tłumaczenia, przeróbek lub innych zmian wprowadzanych przez nas, aby Państwa Treści lepiej współgrały z Serwisem), przekazywanie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozprowadzanie takich treści wyłącznie w celu zapewnienia pożądanego przez Państwa działania Serwisu. Proszę upewnić się, że posiadają Państwo potrzebne prawa do udzielenia takiej licencji w odniesieniu do wszelkich treści, które ładują Państwo do Serwisu.

Jeśli załadują Państwo imię i nazwisko lub zdjęcie w celu powiązania ich z Państwa Korzystaniem z Serwisu, będziemy mogli je wyświetlać w związku z Państwa Korzystaniem. Będziemy szanować Państwa ustawienia co do ograniczania dostępności lub widoczności Państwa imienia i nazwiska lub zdjęcia. Mogą Państwo na przykład zdecydować się na wprowadzenie takich ustawień, żeby Państwa imię i nazwisko i zdjęcie nie były widoczne.

Jeśli przekażą Państwo informację zwrotną lub sugestie dotyczące Serwisu, będziemy mogli je wykorzystać bez zaciągania wobec Państwa żadnych zobowiązań.

Prywatność

Sposób, w jaki traktujemy Państwa dane osobowe i chronimy Państwa prywatność, gdy Korzystają Państwo z Serwisu, określa polityka prywatności Mobilnebiura. Korzystając z Serwisu, zgadzają się Państwo na to, aby Mobilnebiura wykorzystywały takie dane zgodnie z tą polityką prywatności.

Aplikacje programowe na potrzeby Serwisu

Jeśli Serwis wymaga zastosowania oprogramowania, które należy pobrać, oprogramowanie to może aktualizować się na Państwa urządzeniu automatycznie, gdy udostępniona zostanie jego nowa wersja lub nowa funkcja. W wypadku, gdy osobna dwustronna umowa nie stanowi inaczej Mobilnebiura udziela Państwu osobistej, ogólnoświatowej, darmowej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z wszelkich aplikacji oprogramowania dostarczanych Państwu przez Mobilnebiura w ramach Serwisu. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie Państwu korzystanie z Serwisu w pełnej funkcjonalności dostarczanej przez Mobilnebiura w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach.

Na podstawie licencji oprogramowania otwartego lub innej, którą udostępniamy Państwu pod adresem www.mobilnebiura.pl (lub na jakiejkolwiek innej stronie wskazanej przez Mobilnebiura), może być Państwu oferowane inne oprogramowanie wykorzystywane w ramach Serwisu. W danej licencji oprogramowania otwartego mogą znajdować się zapisy, które wyraźnie zastępują niektóre zapisy niniejszych Warunków.

Produkty zewnętrznych dostawców i Integracje

Państwa relacja z zewnętrznymi dostawcami produktów współpracujących z Serwisem lub wykorzystywanych w ramach Serwisu (np. zewnętrzne aplikacje, które umożliwiają Integrację) będzie regulowana umową zawartą przez Państwa z takim zewnętrznym dostawcą i nie będzie objęta niniejszymi Warunkami. Mobilnebiura nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za takiego zewnętrznego dostawcę, jego działania i zaniechania ani za produkty przez niego oferowane.

Oświadczenia

Oświadczają Państwo, że są Państwo pełnoletni lub posiadają Państwo pełną zdolność do przyjęcia niniejszych Warunków i że będą Państwo się do nich stosować. Chociaż nie możemy całkowicie skontrolować, czy do Serwisu w sposób nieuprawniony dostęp uzyskują osoby niepełnoletnie, jeśli stwierdzimy, że nie są Państwo pełnoletni lub nie mają Państwo odpowiednich uprawnień, możemy zablokować Państwu dostęp do Serwisu.

Mobilnebiura dostarcza Serwis, wykorzystując uzasadniony pod względem handlowym poziom umiejętności i zaangażowania, i mamy nadzieję, że będą Państwo z Serwisu zadowoleni. Istnieje kilka kwestii, których nie możemy obiecać w odniesieniu do Serwisu.

O ile w niniejszych warunkach lub w umowie dwustronnej, jeśli została sporządzona, nie określono inaczej, Mobilnebiura ani jej dostawcy i dystrybutorzy nie składają żadnych konkretnych obietnic, gwarancji ani zobowiązań w związku z serwisem. Mobilnebiura nie zaciąga na przykład żadnych zobowiązań co do treści ujętych w serwisie, konkretnych funkcji serwisu lub ich niezawodności, dostępności czy tego, czy spełniają państwa potrzeby. Serwis dostarczamy w stanie, w jakim się znajduje.

Niektóre systemy prawne obejmują gwarancje takie jak rękojmia czy gwarancja pokupności, gwarancja przydatności do określonego celu oraz gwarancja nienaruszalności praw autorskich. Wyłączamy wszelkie gwarancje w zakresie, w jakim pozwala na to prawo.

Odpowiedzialność za Serwis

W prawnie dozwolonym zakresie Mobilnebiura oraz jej dostawcy i dystrybutorzy nie będą odpowiedzialni za utracone korzyści, przychody lub dane, straty finansowe bądź odszkodowania pośrednie, szczególne, następcze, retorsyjne bądź sankcyjne.

W prawnie dozwolonym zakresie całkowita odpowiedzialność Mobilnebiura oraz jej dostawców i dystrybutorów z tytułu wszelkich roszczeń podnoszonych na podstawie niniejszych warunków, w tym z tytułu wszelkich rękojmi, ograniczona jest do dziesięciu złotych polskich (10 PLN).

We wszystkich przypadkach Mobilnebiura oraz jej dostawcy i dystrybutorzy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, których nie można zasadnie przewidzieć. Wyłączenia i ograniczenia te mają zastosowanie niezależnie od tego, czy którakolwiek ze stron została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich odszkodowań, lub niespełnienia zasadniczego celu przez jakikolwiek środek ochrony prawnej, w ujęciu narastający (a nie za każde zdarzenie).

Korzystanie z Serwisu przez przedsiębiorców

Jeśli Korzystanie z Serwisu dotyczy przedsiębiorcy, przedsiębiorca zwalnia Mobilnebiura i jej jednostki stowarzyszone, kierowników, pośredników i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, pozwy i postępowania dotyczące Korzystania z Usług lub naruszenia niniejszych Warunków, w tym z odpowiedzialności i wydatków wynikających z roszczeń, strat, odszkodowań, pozwów, wyroków, kosztów procesowych i kosztów wynajęcia prawników.

Pozostałe postanowienia

Możemy zmieniać Warunki lub wszelkie dodatkowe warunki mające zastosowanie do Serwisu w dowolnej chwili w dowolny sposób poprzez zaktualizowane strony internetowej, na której niniejszej Warunki się znajdują, lub poprzez powiadomienie Państwa. Proszę regularnie sprawdzać niniejsze Warunki. Wszelkie takie zmiany będą wchodzić w życie w dniu takiej aktualizacji odpowiedniej strony internetowej (lub w dniu powiadomienia, jeśli Mobilnebiura w miejsce aktualizacji strony internetowej zastosuje powiadomienie) lub w późniejszym terminie, jeśli taki zostanie określony przez Mobilnebiura. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmienionymi warunkami Serwisu, proszę zaprzestać Korzystania z Serwisu.

Niniejsze Warunki nie powodują powstania żadnych praw osób trzecich.

Jeśli nie będą stosować się Państwo do niniejszych warunków, a my nie podejmiemy w tym zakresie działania od razu, nie będzie to oznaczać, że zrzekamy się któregokolwiek z naszych praw (na przykład prawa do podjęcia działania w przyszłości).

Jeśli okaże się, że dane postanowienie niniejszych Warunków jest nieegzekwowalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami lub Serwisem będą podlegać prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej Warunków lub Serwisu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę MobilneBiura , a Państwo i Mobilnebiura zgadzają się na właściwość osobową tych sądów.